Sau một mùa hè với nhiều thương vụ chuyển nhượng và những sự ra đi